Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty

Nabór na stanowisko studenta-stypendysty w projekcie NCN OPUS 16. Pozycja ta dostępna jest od kwietnia do czerwca 2021 r. Wybrany kandydat będzie prowadził badania w obszarze plazmowej inżynierii powierzchni.

Badania dotyczą wytwarzania metodą rozpylania magnetronowego powłok węglowych o wysokiej zawartości wiązań zhybrydyzowanych sp3. W szczególności przedmiotem badań, wchodzących w zakres pracy badawczej studenta-stypendysty, będzie analiza warunków pracy targetu w modzie tzw. gorącego targetu (HT) w szczególności w warunkach impulsowej pracy magnetronu. Wysokość stypendium dla wybranego studenta wynosi 1500 zł/mc (łącznie 4500 zł).

Kandydaci zainteresowani ofertą i spełniający warunki przedstawione poniżej proszeni są o zgłaszanie swoich cv w formie pisemnej na adres: krzysztof.zdunek@pw.edu.pl

 

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska (WIM PW)

Nazwa stanowiska: student-stypendysta

Zakres prac/oczekiwania:

Realizacja prac badawczych oraz technicznych związanych z realizacją projektu badawczego NCN OPUS 16 (2019-2022) pt.: „Wysokiej jakości powłoki DLC wytwarzane w nowatorskim rozpylaniu magnetronowym wysokiej mocy z zastosowaniem gorącego targetu grafitowego”, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek WIM PW.

Od zaakceptowanego student-stypendysty oczekuje się:

 • przygotowania, najlepiej potwierdzonego własnym lub współautorskim opracowaniem pisemnym w zakresie metody rozpylania magnetronowego, zwłaszcza realizowanego w warunkach impulsowego mody pracy magnetronu PMS oraz GIMS, 
 • samodzielności i aktywności w zakresie badania właściwości materiałowych cienkich warstw metodami charakteryzacji materiałów takimi, jak: SEM, XRD, spektrometria ramanowska uv/vis,
 • zaangażowania w prace technologiczne związane z budową, modyfikacjami oraz bieżącym wykorzystaniem aparatury do wytwarzania powłok metodą rozpylania magnetronowego wysokiej mocy HIPIMS oraz GIMS i PMS,
 • zdolności do krytycznej analizy literatury, umiejętności do syntezy wiedzy i stawiania konkluzji,
 • otwartości na argumenty oraz umiejętności formułowania własnej argumentacji,
 • gotowości do sumiennej i zdyscyplinowanej pracy. 
   

Wymagania formalne (informacja ze strony NCN): Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • c) jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • d) jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
   

Kryteria kwalifikacyjne:
1. Oferta kierowana jest do osób spełniający ww. wymagania formalne NCN, będących studentami kierunku inżynieria materiałowa, którzy zamierzają znacząco poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zagadnienia związane z plazmową inżynierią powierzchni.
 

Wymagania dodatkowe:

 1. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 2. Wysoka motywacja do pracy naukowej; atutem są udokumentowane przejawy dotychczasowej aktywności naukowej (publikacje, prezentacje konferencyjne, staże naukowe, praktyki, opracowania pisemne, członkostwo w kołach naukowych).
   

Opis zadań:

 1. Badanie warunków syntezy powłok z wykorzystaniem modów pracy urządzenia magnetronowego: PMS, HIPIMS, GIMS,
 2. Badanie stanu termicznego targetu węglowego pracującego w modzie HT i wpływu tego stanu na właściwości strukturalne powłok.
   

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 26 marca 2020 r. godz. 15:00 na adres: krzysztof.zdunek@pw.edu.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 marca 2021 r.
Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: 01 kwietnia 2021 r.
Zapytania, dotyczące konkursu proszę kierować do Kierownika Projektu na adres: krzysztof.zdunek@pw.edu.pl
Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
 

Uwaga:
Ze względu na formalne wymogi procesu rekrutacji kandydatów na stanowisko doktorant/stypendysta do zgłoszenia kandydata należy załączyć poniższe oświadczenie:
Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.