Konkurs na stanowisko Technologa

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: "Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

 1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa stanowiska - Technolog nr 4
 3. Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy o dzieło, okres 30 miesięcy
 4. Miejsce realizacji Zamówienia: Warszawa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

 
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia:

 • a) Minimum wykształcenie wyższe techniczne o kierunku inżynieria materiałowa w języku angielskim oraz rozpoczęte studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria materiałowa (tematyka kompozytów polimerowych)
 • b) Udział w minimum 6 projektach z zakresu kompozytów polimerowych
 • c) Publikacja przynajmniej 1 artykułu w recenzowanych czasopismach zagranicznych z tematyki związanej z nanokompozytami i kompozytami polimerowymi
 • d) Umiejętność prowadzenia badań reologicznych dla tworzyw termoplastycznych wraz z analizą uzyskanych wyników. Mile widziana umiejętność obsługi reometru rotacyjnego ARES oraz plastometru.
 • e) Umiejętność wytwarzania kompozytów polimerowych metodą infuzji – potwierdzone odbyciem praktyki zawodowej w firmie zajmującej się wytwarzaniem kompozytów polimerowych
 • f) Minimum 1 certyfikat z zakresu przeprowadzania badań kompozytów polimerowych

 
Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: "Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych [LITAPROP]" wykonując w między innymi następujące działania:

 • Prowadzenie badań reologicznych oraz wskaźnika szybkości płynięcia dla tworzyw sztucznych z dodatkiem nano-/mikro napełniaczy, poprawiających przewodność elektryczną oraz cieplną kompozytów polimerowych
 • Wytwarzanie kompozytów polimerowych metodą infuzji

  
Termin składania ofert:
do 31.12.2021r, godz. 12:00 czasu polskiego.

    
Forma składania ofert:
email anna.boczkowska@pw.edu.pl

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:
W ofercie muszą zostać zawarte konkretne informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

  
Dodatkowych informacji (m.in. w sprawie wysokości przewidzianego wynagrodzenia udziela):
Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, anna.boczkowska@pw.edu.pl

 
Wymagane dokumenty:
Oferta tj. życiorys poświadczający spełnienie wymogów niniejszego zapytania.