Konkurs na stanowisko Technika

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: "Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych. [LITAPROP]".

 1. Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa stanowiska - Technik
 3. Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy o pracę, 1/3 etatu, okres 30 miesięcy
 4. Miejsce realizacji Zamówienia: Warszawa, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

 
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia:

 • a) Minimum wykształcenie wyższe techniczne o kierunku inżynieria materiałowa
 • b) Udział w minimum 4 projektach z zakresu kompozytów polimerowych
 • c) Publikacja przynajmniej 1 artykułu w recenzowanych czasopismach zagranicznych
 • d) Umiejętność obsługi mikroobrabiarki CNC oraz piły tarczowej do wycinania próbek na bazie kompozytów polimerowych
 • e) Umiejętność obsługi oprogramowania CAM, preferowana znajomość UCanCAM
 • f) Umiejętność obsługi szlifierko-polerki wraz wiedza jak przygotowywać próbki polimerowych kompozytów do obserwacji mikroskopowych
 • g) Znajomość procesu infuzji jako metody wytwarzania kompozytów polimerowych potwierdzona minimum 6 miesięcznym doświadczeniem w firmie wytwarzającej elementy kompozytowe i zajmującej się ich obróbką.

 
Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu M-ERA.NET2/2020/2/2021 pt: "Lekkie struktury kompozytowe o projektowanych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i termicznych [LITAPROP]" wykonując w między innymi następujące działania:

 • Przygotowanie materiałów do wytwarzania kompozytów polimerowych, jak również próbek kompozytowych do zaplanowanych badań
 • Wycinanie próbek na konkretne badania przy wykorzystaniu mikroobrabiarki CNC oraz piły tarczowej dedykowanych do kompozytów polimerowych
 • Sporządzanie rysunków technicznych w programie UCanCAM
 • Przygotowanie próbek kompozytowych do badań przy wykorzystaniu szlifierko-polerki

  
Termin składania ofert:
do 31.12.2021r, godz. 12:00 czasu polskiego.

    
Forma składania ofert:
email anna.boczkowska@pw.edu.pl

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia w/w warunków:
W ofercie muszą zostać zawarte konkretne informacje potwierdzające spełnianie każdego z w/w warunków. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkował odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

  
Dodatkowych informacji (m.in. w sprawie wysokości przewidzianego wynagrodzenia udziela):
Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska, anna.boczkowska@pw.edu.pl

 
Wymagane dokumenty:
Oferta tj. życiorys poświadczający spełnienie wymogów niniejszego zapytania.