Konkurs dla doktorantów

Konkurs w ramach projektu NCN „Opracowanie funkcjonalnego trójwymiarowego modelu tkankowego przerzutu nowotworu do kości z zastosowaniem metod inżynierii tkankowej”.

Wymagania

 1. Status doktoranta kształcącego się w szkole doktorskiej lub status kandydata zakwalifikowanego do rozpoczęcia studiów od października 2021 r. w dziedzinie inżynieria materiałowa.
 2. Wiedza w dziedzinie bioinżynierii oraz przetwarzania oraz eksploatacji materiałów polimerowych.
 3. Znajomość programów Solid Works i Autocad
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, pisaniu prac naukowych, rozpowszechnianiu wyników na konferencjach naukowych.
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 6. Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole.
 7. Doświadczenie w obszarze druku 3D będzie dodatkowym atutem.
   

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Wojciech Święszkowski, OPUS_LAP”, lub mailowo na adres wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys zawierający: informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach, a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy),
 • list motywacyjny odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań,
 • odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra (magistra inżyniera),
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta w szkole doktorskiej lub oświadczenie o zobowiązaniu do podjęcia studiów od października 2021 r.,
 • kopie świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

 

Opis zadań

Doktorant będzie zaangażowany w optymalizację bio-inków do biodruku, projektowanie i biofabrykację organoidów kostnych 3D ze szczególnym naciskiem na charakterystykę części kości i szpiku kostnego. Do obowiązków doktoranta będzie należała ocena danych eksperymentalnych, optymalizacja warunków ko-kultury oraz analiza danych. Doktorant będzie również określał liczbę wynaczynionych komórek nowotworowych za pomocą obrazowania konfokalnego. Opracowywanie wyników, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych. Współpraca z kierownikiem projektu oraz innymi wykonawcami w zakresie realizowanych prac.
 

Warunki zatrudnienia

Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn, a także nierozstrzygnięcia konkursu.
 

Typ konkursu NCN:
OPUS-20 (LAP)
 

Termin składania ofert:
04.11.2021, godz. 16:00