Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 204

Konsultacje w sem. zimowym i letnim: wtorki w godz. 13:00-14:00
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Materiałowej, 1988
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1994
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2004
 • Tytuł profesora nauk technicznych, 2017
   

Działalność naukowa

Materiały magnetycznie twarde, zwłaszcza na bazie faz metali ziem rzadkich, wytwarzane jako mikro- i nanokrystaliczne oraz nanokompozyty magnetyczne. Wpływ procesów wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości magnesów. Badane procesy technologiczne to głównie wybrane metody metalurgii proszków: mechaniczna synteza stopów (Nd-Fe-B, Sm-Fe-N, ferryty) oraz mechaniczne mielenie prowadzone również w wysokich temperaturach, metody wodorowe, a także wybrane procesy konsolidacji proszków. Zastosowanie prasowania na gorąco, zagęszczania metodą SPS, zagęszczania wybuchowego oraz wyciskania hydrostatycznego do wytwarzania litych magnesów nanokrystalicznych. Badania wpływu konsolidacji na mikrostrukturę i właściwości magnesów. Metody odlewania zapewniające szybkie chłodzenie stopów. Zagadnienia związane z wpływem wielkości magnesu w aspekcie wpływu szybkości chłodzenia na mikrostrukturę i właściwości magnetyczne.

Badania magnetyczne enkapsulatów węglowych nanocząstek ferromagnetycznych.

Zagadnienia związane z kształtowaniem struktury fazowej i właściwości fizycznych kompozytów magnetycznie twardych metal- polimer oraz kompozytów gradientowych ceramika-metal. Wytwarzanie kompozytów o projektowanej mikrostrukturze poprzez odlewanie odśrodkowe mas lejnych również w połączeniu z działaniem pola magnetycznego.
 

Publikacje

 1. J. P. Sęk, A. Kasprzak, M. Bystrzejewski, M. Poplawska, W. Kaszuwara, Z. Stojek, A. M. Nowicka: Nanoconjugates of ferrocene and carbon-encapsulated iron nanoparticles as sensing platforms for voltammetric determination of ceruloplasmin in blood, Biosensors and Bioelectronics 102 (2018) 490.
 2. J. Zygmuntowicz, P. Wiecińska, A. Miazga, K. Konopka, W. Kaszuwara: Combined centrifugal-slip casting method in preparation of Al2O3-Ni functionally graded composites, Composites Part B: Engineering 141 (2018) 158.
 3. W. Kaszuwara, B. Michalski: Processing the Nd-Fe-B powders by high temperature milling, Materials Letters, 79 (2012) 188.
 4. A. Rybak, Z .J. Grzywna, W. Kaszuwara: On the air enrichment by polymer magnetic membranes, Journal of Membrane Science 336 (2009) 79.
 5. M. Bystrzejewski, Z. Karoly, J. Szepvolgyi, W. Kaszuwara, A. Huczko, H. Lange: Continuous synthesis of carbon-encapsulated magnetic nanoparticles with a minimum production of amorphous carbon, Carbon 47 (2009) 2040.

 

Osiągnięcia

 • Monografia: W. Kaszuwara, Magnesy Nd-Fe-B. 30 lat doskonalenia materiału, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 • Patent: Sposób wytwarzania magnetycznie twardych proszków Nd-Fe-B zgłoszony pod nr P-390526  23.02.2010 udzielony decyzją UP RP 23.12.2013.
 • Zgłoszenie patentowe: Sposób wytwarzania elementów kompozytowych z gradientem fazy metalicznej, P418862, przyjete 26.09.2016.
 • Nagrody JM Rektora PW za działalność naukową w latach 1995, 2005 i 2015 oraz za działalność dydaktyczną w 1998 roku i za osiągnięcia organizacyjne w 2016 roku