Zespołowe Granty Dziekańskie dla Doktorantów

Celem konkursu jest wsparcie działalności naukowej młodych naukowców poprzez umożliwienie realizacji projektów w ramach współpracy międzyzakładowej.

Zespół projektowy składa się z kierownika i wykonawcy/ów (Doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej z dyscypliny inżynieria materiałowa, z wyłączeniem Doktorantów Wdrożeniowych) z co najmniej dwóch Zakładów.

Doktorant może aplikować jednocześnie maksymalnie do 2 projektów. Przy czym może być wnioskodawcą (kierownikiem) tylko jednego projektu.

Doktorant będący wykonawcą grantu Rady Naukowej Dyscypliny w danym roku nie może być jednocześnie kierownikiem/wykonawcą grantu Dziekańskiego.

Maksymalne wynagrodzenie Doktoranta ze wszystkich środków pochodzących z subwencji (wyłączając stypendium doktoranckie) nie może przekroczyć 3000 PLN brutto w każdym miesiącu. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest aktywny status Doktoranta przez cały okres trwania projektu.
 

Maksymalna wysokość grantu wynosi 25 000 PLN.
 

Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie grantu stanowią:

  • cel badawczy projektu, uzasadnienie merytoryczne, przewidywane osiągnięcia (60 pkt);
  • dorobek naukowy zespołu projektowego za okres 2021-2023, udokumentowany publikacjami, patentami, udziałem w realizacji projektów badawczych lub prac rozwojowych, udziałem w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, odbytymi stażami naukowymi (30 pkt);
  • harmonogram pracy, struktura i zasadność kosztorysu (10 pkt).

  
Termin składania wniosków: 4 sierpnia 2023 r. godz. 12:00
   

Dokumentacja: