Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 w sali Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (sala 215, I piętro) przy ul. Wołoskiej 141.

Pierwszy termin rozpoczęcia obrad: godzina 17.00. W przypadku braku quorum obrady rozpoczną się w drugim terminie tzn. tego samego dnia o godzinie 18.00.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad;
  2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej;
  3. Sprawozdanie Zarządu SAIM z działalności w okresie od 08.12.2018 do 06.12.2019 oraz sprawozdanie finansowe za w/w okres;
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SAIM z działalności w okresie od 08.12.2018 do 06.12.2019;
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań;
  6. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  7. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia;
  8. Sprawy wniesione przez członków SAIM;
  9. Zakończenie obrad.