Szukamy specjalisty ds. zamówień publicznych

Wydział Inżynierii Materiałowej poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres obowiązków:

 • samodzielna obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (w tym tworzenie protokołów z postępowań) oraz wewnętrznymi regulacjami PW głównie w zakresie dostaw i usług;
 • przygotowanie dokumentacji w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności dokumentów SWZ, wzoru umów oraz innych załączników do SWZ niezbędnych do przeprowadzenia postępowania;
 • współpraca z komórkami merytorycznymi w sprawach szacowania wartości zamówienia, tworzenia opisu przedmiotu zamówienia oraz prawidłowego określenia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert;
 • udział w pracach komisji przetargowych, pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej;
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami;
 • obsługa platformy zakupowej;
 • obsługa Platformy e-zamówienia;
 • prowadzenie ewidencji postępowań (rejestr zamówień publicznych);
 • prowadzenie rejestr umów;
 • archiwizacja dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • obsługa zamówień poniżej progu ustawowego, w tym m.in.: tworzenie zamówień lub umów;
 • sporządzanie i koordynacja czynności związanych z zawieraniem umów z wybranymi oferentami;
 • współpraca z radca prawnym/kancelarią prawną w zakresie sporządzania wzorów umów oraz prowadzonych postępowań;
 • weryfikacja i aktualizacja przepisów dotyczących Prawa zamówień publicznych;
 • zapoznawanie się z bieżącym orzecznictwem KIO;
 • weryfikacja i aktualizacja przepisów wewnętrznym instytucji dot. realizacji procedur zamówień publicznych.

 Szczegółowe informacje na bip.pw.edu.pl