Rekrutacja na studia I stopnia - składanie dokumentów

Gratulujemy wszystkim, którzy zakwalifikowali się na studia na kierunku Inżynieria Materiałowa. Kolejnym krokiem w procesie rekrutacji jest złożenie dokumentów.

Jakie złożyć dokumenty?

Przygotujcie:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) + jego kserokopię,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (takie same jak zdjęcie załączone w formie elektronicznej do IKR),
  • inne dokumenty zadeklarowane i wykorzystywane w trakcie rekrutacji takie jak: dyplom technika, certyfikat znajomości języka angielskiego, zaświadczenie finalisty i laureata olimpiady bądź konkursu (do wglądu) + ich kserokopie,
  • jeśli w dniu składania dokumentów nie masz ukończonych 18 lat, dodatkowo weź ze sobą zgodę rodziców na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią 2022/2023.

Pamiętajcie o wykonaniu kopii dokumentów przed przybyciem na Uczelnię i zabraniu ze sobą oryginałów. Zgodność kopii z oryginałem będą poświadczać przyjmujący dokumenty.

 

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty?

Od 12 do 15 lipca w godz. 9:00-15:00 w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej w Warszawie, ul. Wołoska 141, pok. 204 (Dziekanat).

Jeśli nie złożycie w tym czasie dokumentów (bez względu na powód), to znaczy, że rezygnujecie z miejsca na liście zakwalifikowanych i – co za tym idzie – ze studiów na PW.

Pamiętajcie, że czas na składanie dokumentów jest krótki. Decyduje tu moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji Rekrutacyjnej (a nie np. data stempla pocztowego czy nadania przesyłki). Dlatego przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem.

Wasze dokumenty może w Waszym imieniu złożyć pełnomocnik. Formularz pełnomocnictwa znajdziecie pod linkiem (formularz nie wymaga potwierdzenia notarialnego). Podczas składania dokumentów pełnomocnik musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości.