Konkurs na stanowisko post-doc w ramach projektu OPUS 13

Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za opracowanie metodologii wykorzystywanych w projekcie mas ceramicznych oraz optymalizacja ich właściwości.

Nazwa stanowiska: Post doc

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Miasto: Warszawa

Wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa (w momencie rozpoczęcia pracy);
 • doświadczenie w samodzielnym planowaniu badań i ich realizacji;
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych jako wykonawca i/lub kierownik;
 • udokumentowane doświadczenie w samodzielnym kierowaniu projektem finansowanym ze środków pozauczelnianych w trakcie trwania studiów doktoranckich;
 • członkostwo w co najmniej jednym stowarzyszeniu naukowym;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy badawczej;
 • udokumentowane publikacje międzynarodowe z  listy Journal Citation Reports (JCR) (min. 10 publikacji jako pierwszy autor) z zakresu materiałów ceramicznych i kompozytowych;
 • posiadanie wskaźnika Hirscha min. 5
 • udokumentowane autorstwo lub współautorstwo w zgłoszeniach patentowych / patentach z zakresu materiałów ceramicznych i kompozytowych;
 • znajomość tematyki związanej z wytwarzaniem materiałów kompozytowych metodami  koloidalnymi tj. odlewanie z gęstwy, tape casting, odlewanie odśrodkowe mas lejnych, gel casing oraz prasowanie jednoosiowe i izostatyczne;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
 • praktyczna znajomość technik badawczych takich jak: SEM/EDX, XRD, badania reologiczne mas lejnych, badania elektrokinetyczne, badania termograwimetryczne,  stereologiczna analiza mikrostruktury.

Opis zadań:
Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za opracowanie metodologii wykorzystywanych w projekcie mas ceramicznych oraz optymalizacja ich właściwości. Do jej zadań należeć będą: wytwarzanie próbek metodą odlewania z gęstwy, obserwacje na mikroskopach świetlnym i skaningowym, analiza fazowa wytworzonych próbek, badania reologiczne wykorzystywanych mas lejnych.

 

Typ konkursu: OPUS ST

Termin składania ofert:
20.01.2019 - Forma składania ofert: mailowo Waldemar.Kaszuwara@pw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony - 11 miesięcy; Przewidziane wynagrodzenie miesięczne wynosi orientacyjnie ok. 5800 PLN (pensja zasadnicza)

Wymagane dokumenty:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć mailowo następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektu oczekuje załączenia oświadczenia współautorów artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim młodego naukowca w artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa; informacji o wystąpieniach konferencyjnych, udziałach w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, danych kontaktowych osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi)
 • streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami pracy doktorskiej

Dodatkowe informacje - procedura rekrutacyjna:
Procedura rekrutacyjna ma dwustopniową formułę i będzie składać się z następujących etapów:

 • Etap 1 - ocena pisemnego wniosku.
 • Etap 2 - rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu mailowo w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w połowie lutego; planowany początek zatrudnienia osoby w projekcie: 1 kwietnia 2020.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Warszawską. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie Rektor w oparciu o rekomendację komisji konkursowej.