Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Złożone stopy metaliczne Al-Cr-Fe jako nowe uniwersalne powłoki - struktura i właściwości".

Wymagania

 • uczestnictwo w studiach doktoranckich na kierunku inżynieria materiałowa lub nauk pokrewnych;
 • doświadczenie w pracy naukowej, mile widziane publikacje naukowe (autorstwo lub współautorstwo co najmniej jednej recenzowanej publikacji);
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie inżynierii powierzchni;
 • znajomość technik badawczych takich jak skaningowa i skaningowa-transmisyjna mikroskopia elektronowa, spektroskopia fotoelektronów i elektronów Auger;
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej.

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Małgorzata Lewandowska, OPUS”, lub mailowo na adres malgorzata.lewandowska@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi)
 • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata)
 • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta  zgodny z pkt. 2a-c ,,Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców''

Opis zadań

Celem ogólnym projektu jest stworzenie podstaw naukowych dla procesu wytwarzania metodą rozpylania magnetronowego (PVD) powłok CMA z układu AlCrFe. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN doktorant-stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych, a w szczególności:

 • Przygotowywania preparatów do badań mikrostrukturalnych materiałów i prowadzenie takich badań  (z wykorzystaniem technik SEM, TEM, EDS)
 • Analizy wyników badań, indywidualnych poszukiwań literaturowych, przygotowywania raportów cząstkowych i publikacji naukowych

Warunki zatrudnienia

Doktorant w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 4000 zł miesięcznie (maksymalny okres pobierania stypendium 26 miesięcy).

Termin składania ofert 15 listopada 2019 godzina 12:00