Prace dyplomowe

Inżynierska praca dyplomowa powinna dotyczyć procesów i urządzeń technicznych oraz procesów technologicznych lub problematyki materiałowej.

Przedmiotem inżynierskiej pracy dyplomowej może być rozwiązanie zadania dotyczącego:

  • procesu technologicznego,
  • wytwarzania i charakteryzowania materiału użytkowego,
  • wytwarzania i charakteryzowania urządzenia lub maszyny,
  • projektu związanego z opracowaniem oprogramowania komputerowego,
  • samodzielne opracowanie problemu, oparte na analizie i ocenie danych ze źródeł literaturowych,
  • rozwiązanie zadania z zakresu projektowania, wytwarzania lub eksploatacji urządzeń technicznych i obiektów.

Postawione zadanie powinno mieć charakter praktyczny. Zaleca się wykonywanie inżynierskich prac dyplomowych we współpracy z zakładami przemysłowymi.

Praca magisterska powinna wykazać umiejętność korzystania z metod badawczych i analitycznych oraz umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów danej dziedziny.

Przedmiotem pracy może być w szczególności:

  • wykonanie zadania badawczego,
  • opracowanie rozwiązania materiałowego,
  • rozwiązanie zadania obliczeniowego, projektowego, technologicznego lub wydzielonej części większego projektu,
  • opracowanie lub istotne udoskonalenie metody badawczej, pomiarowej, analitycznej.

Magisterska praca dyplomowa powinna zawierać nowe wyniki analiz, badań eksperymentalnych lub teoretycznych albo nowe rozwiązanie wybranego problemu z zakresu realizowanego kierunku studiów.

Praca dyplomowa jest końcowym etapem toku kształcenia. Jest podsumowaniem osiągniętej podczas studiów wiedzy oraz umiejętności samodzielnego doboru literatury, analizy przedmiotu badań i formułowania wniosków. Praca dyplomowa musi zawierać tytuł, streszczenie i zestaw słów kluczowych w języku polskim i angielskim, a jeżeli student wystąpił o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy inny niż angielski również tytuł, streszczenie i zestaw słów kluczowych w tym języku.

Ustalenie ogólnej tematyki pracy dyplomowej odbywa się najpóźniej na miesiąc przed końcem semestru poprzedzającego semestr dyplomowy. Szczegółowe ustalenie tematu odbywa się po pewnym czasie jej realizacji, jednak nie później niż do terminu posiedzenia Rady Wydziału, która zatwierdza tematy prac. Zatwierdzanie przez Radę Wydziału tematów prac inżynierskich na studiach stacjonarnych odbywa się na posiedzeniu grudniowym, w semestrze kończącym te studia. Natomiast zatwierdzanie tematów prac magisterskich odbywa się na posiedzeniu majowym, w semestrze kończącym te studia.

Temat pracy dyplomowej zgłasza promotor Prodziekanowi ds. Kształcenia.

Po obronie pracy dyplomowej i pozytywnym wyniku egzaminu dyplomowego student otrzymuje tytuł inżyniera (po studiach I stopnia) lub tytuł magistra inżyniera (po studiach II stopnia).
 

Praca dyplomowa w języku innym niż język studiów

Na wniosek studenta, zaakceptowany przez promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej w języku innym niż język studiów. Praca dyplomowa musi zawierać tytuł, streszczenie i zestaw słów kluczowych w języku polskim, języku angielskim i języku pracy, jeżeli jest inny niż uprzednio wymienione.
 

Terminy złożenia prac dyplomowych

Student ma obowiązek złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej w terminie najpóźniej 3 tygodnie przed końcem semestru w przypadku pracy inżynierskiej lub licencjackiej oraz do ostatniego dnia przed rozpoczęciem okresu rejestracyjnego w przypadku pracy magisterskiej.