Studia doktoranckie

Poniżej znajdują się informacje o wygaszanych studiach III stopnia (ostatni nabór w roku akad. 2018/2019)  prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW.
 
Kształcenie doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa na Politechnice Warszawskiej odbywa się obecnie w ramach Szkoły Doktorskiej nr 1 (SD1).

 
Studia III stopnia - doktoranckie - są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą naukową. Studia doktoranckie trwają 4 lata. Wielu z naszych absolwentów wybiera tę formę dalszego kształcenia. Liczba doktorantów WIM przekracza 80 osób.

Na Wydziale realizowany jest również Program „Doktorat wdrożeniowy”, który pozwala doktorantom na prowadzenie badań naukowych o potencjale komercyjnym, i ponadto umożliwia zdobycie przez przyszłego naukowca doświadczenia w zakresie działalności B+R.

Poza prowadzeniem własnych badań naukowych, doktoranci uczestniczą w wykładach oraz prowadzą wybrane zajęcia dydaktyczne.

Studia III stopnia kończą się obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
 

Sekretariat studiów doktoranckich WIM PW

ul. Wołoska 141, pok. 211
  

Przyjęcia doktorantów

Kontakt

mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak
 22 234 87 35
 tatiana.erenc@pw.edu.pl
 

Kierownik Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 22 234 87 92
 halina.garbacz@pw.edu.pl