Webinaria Wysokich Lotów Pratt & Whitney

10 marca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się wykład inauguracyjny pt. "Jaka praca i jaki pracownik w erze po-covidowej?", który poprowadzi Marek Darecki, Prezes Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Wydarzenie skierowane do studentów będących na 3, 4 i 5 roku studiów.

Rejestracja: 1 webinar, Wysokich Lotów P&W (po rejestracji zostanie wysłany mail z linkiem do transmisji)

Każda zarejestrowana osoba po webinarze otrzyma certyfikat potwierdzający jej udział w wydarzeniu oraz prośbę o wypełnienie ankiety.

Webinaria Wysokich Lotów - plakat

 

Poniżej znajduje się klauzula informacyjna, dotycząca wykorzystania danych osobowych.
 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w szkoleniach webinar organizowanych przez PW Rzeszów S.A. 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Pratt & Whitney Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”), adres: ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, Polska
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia i nazwiska i adresu email przetwarzane będą w celu rejestracji i udziału uczestników w webinarze. Dane będą przetwarzane  przez dostawcę narzędzia informatycznego „Zoom for Government ” którego klauzula informacyjna i zasady Privacy określone są na stronie: https://zoomgov.com/privacy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją webinaru (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, jak również w zakresie wymogów bezpieczeństwa na terenie Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom świadczącym na rzecz Spółki np.: usługi IT, HR, serwisowe, szkoleniowe.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską włączając transfer danych przy wykorzystaniu narzędzia „Zoom for Government” wg polityki dostawcy https://zoomgov.com/privacy.
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ciążących na Spółce obowiązków określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jednak nie dłużej niż przez 1 rok.
 9. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:
  • a) dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
  • b) ich sprostowania,
  • c) ich usunięcia,
  • d) ograniczenia ich przetwarzania,
  • e) ich przeniesienia,
  • f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli Spółka przetwarza je w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu,
  • g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Spółka przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
 10. Wszelkie pytania i realizacje praw dotyczące zasad prywatności w Pratt & Whitney Rzeszów S.A. należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:  privacy.compliancepwr@prattwhitney.com. Pytania dotyczące praktyk Korporacji UTC w zakresie ochrony prywatności w ogóle należy przesyłać na adres :privacy.compliance@rtx.com. Pytania dotyczące praktyk Korporacji Zoom w zakresie ochrony prywatności w ogóle należy przesyłać na adres: privacy@zoom.us.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy