Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Gmach Aerodynamiki (MEiL), ul. Nowowiejska 24, pok. 221

Konsultacje w sem. zimowym: piątki w godz. 10:00-11:00, sala 221 MEiL, środy w godz. 10:00-11:00, sala 315 WIM

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2007
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2012
 • Stopień doktora habilitowanego: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2018
   

Działalność naukowa

 • Badania właściwości bioaktywnych i przeciwnowotworowych nowej rodziny nanomateriałów 2D – faz MXenes, opracowanie chemicznych metod modyfikacji nanocząstkami, badanie mechanizmów oddziaływania w odniesieniu do składu, morfologii i struktury oraz badania walorów aplikacyjnych.
 • Badania wpływu morfologii, struktury i właściwości fizykochemicznych grafenu modyfikowanego cząstkami nanokompozytowymi  na ich aktywność biologiczną i skuteczność przeciwdrobnoustrojową.
 • Wytwarzanie cząstek nanokompozytowych z wykorzystaniem metod zol-żel, charakteryzujących się unikalną bioaktywnością.
 • Modyfikacja właściwości bioaktywnych i fotokatalitycznych nanocząstek tlenku tytanu, z wykorzystaniem procesów dotowania jonami i modyfikacji nanocząstkami metali.
 • Opracowanie bioaktywnych nanosorbentów - modyfikowanych nanometalami szlachetnymi, do zastosowania jako filtry wody pitnej.
   

Publikacje

 1. A.M. Jastrzębska, A. Szuplewska, T. Wojciechowski, M. Chudy, W. Ziemkowska, L. Chlubny, A. Rozmysłowska, A. Olszyna: In vitro studies on cytotoxicity of delaminated Ti3C2 MXene, Journal of Hazardous Materials 339 (2017) 1.
 2. M. Jastrzębska, J. Karcz, E. Karwowska, A. Fiedorczuk, A. Olszyna: Biosorption properties of the RGO/Al2O3 nanocomposite flakes modified with Ag, Au and Pd for water purification, Journal of Alloys and Compounds 724 (2017) 869.
 3. A. Peter, L. Mihaly-Cozmuta, A. Mihaly-Cozmuta, C. Nicula, C. Cadar, A. Jastrzębska, P. Kurtycz, A. Olszyna, A. Vulpoi, V. Danciu, T. Radu, L. Baia: Silver functionalized titania-silica xerogels: Preparation, morpho-structural and photocatalytic properties, kinetic modeling, Journal of Alloys and Compounds 648 (2015) 890.
 4. M. Jastrzębska, A.R. Olszyna, The ecotoxicity of Graphene Family Materials: current status, knowledge gaps and future needs: Journal of Nanoparticle Research 17 (2015) 1.
 5. A.M. Jastrzębska, P. Kurtycz, A. R. Olszyna: Recent advances in Graphene Family Materials toxicity investigations, Journal of Nanoparticle Research 14 (2012) 11.
   

Nagrody

 • 2021: Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej
 • 2016: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015
 • 2015: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2013-2014
 • 2014: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • A. Jastrzębska, W. Ziemkowska, E. Karwowska, A. Olszyna, T. Wojciechowski, Sposób otrzymywania nanocząstek srebra i miedzi, modyfikowanych powierzchniowo nanotlenkiem glinu i nanokrzemionką oraz nanocząstki srebra i miedzi, modyfikowane powierzchniowo nanotlenkiem glinu i nanokrzemionką, P.421775 z dn. 06.06.2017
 • A. Peter, C. Nicula, A. Michaly-Cozmuta, L. Michaly-Cozmuta, V. Danciu, G.L. Baia, G. Kovacs, A. Ciric, M. Begea, L. Craciun, G. Craciun, G. Dutuc, A. Falup, W. Ziemkowska, A. Jastrzębska, P. Kurtycz, E. Karwowska, E. Miaśkiewicz-Pęska, M. Załęska-Radziwiłł, A. Olszyna, A. Kunicki, K. Sitarz, M. Rosłon, Processes for obtaining inteligent food packages, Europejski Urząd Patentowy (EPO), 5464006.4/EP15464006 z dn. 30.09.2015
 • A. Peter, C. Nicula, A. Michaly-Cozmuta, L. Michaly-Cozmuta, V. Danciu, G.L. Baia, G. Kovacs, A. Ciric, M. Begea, L. Craciun, G. Craciun, G. Dutuc, A. Falup, W. Ziemkowska, A. Jastrzębska, P. Kurtycz, E. Karwowska, E. Miaśkiewicz-Pęska, M. Załęska-Radziwiłł, A. Olszyna, A. Kunicki, K. Sitarz, M. Rosłon, Processes for obtaining inteligent food packages, Romanian State Office for Inventions and Trademarks (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM), RO130496-A0 z dn. 08.04.2015
 • J. Jureczko, A. Kunicki, A. Jastrzębska, A. Olszyna, Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu oraz modyfikowane powierzchniowo płatki grafenu, P.411401 z dn. 26.02.2015, numer prawa wyłącznego: PAT.227753
 • J. Jureczko, A. Kunicki, A. Jastrzębska, A. Olszyna, Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu, P.411393 z dn. 26.02.2015, numer prawa wyłącznego: PAT.226568
 • J. Jureczko, A. Kunicki, A. Jastrzębska, A. Olszyna, Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu oraz modyfikowane powierzchniowo płatki grafenu, P.411404 z dn. 26.02.2015, numer prawa wyłącznego: PAT.227754
 • A. Kunicki, A. Olszyna, A. Jastrzębska, J. Jureczko, P. Kurtycz, Sposób otrzymywania modyfikowanych płatków grafenu, P.400553 z dn. 30.08.2012, numer prawa wyłącznego: PAT.225568
 • A. Jastrzębska, A. Kunicki, A. Olszyna, M. Gołaszewska, G. Karolczak, M. Kuś, J. Jureczko, Sposób otrzymywania modyfikowanych nanocząstek tlenku glinu, zgłoszenie P.394220 z dn. 15.03.2011, numer prawa wyłącznego: 394220
 • A. Jastrzębska, D. Chmielewska, A. Kunicki, A. Olszyna, M. Kuś, Modyfikowane nanocząstki tlenku glinu oraz sposób otrzymywania modyfikowanych nanocząstek tlenku glinu, P.394221 z dn. 15.03.2011, numer prawa wyłącznego: 394221
 • A. Jastrzębska, A. Kunicki, A. Olszyna, M. Kuś, M. Gołaszewska, Sposób otrzymywania modyfikowanych nanocząstek tlenku glinu, P.391219 z dn. 14.05.2010, numer prawa wyłącznego: 221520
 • A. Jastrzębska, A. Kunicki, A. Olszyna, M. Kuś, P. Czarnecka, Sposób otrzymywania nanocząstek tlenku glinu, P.391199 z dn. 12.05.2010, numer prawa wyłącznego: 221514
 • A. Jastrzębska, A. Olszyna, A. Kunicki, Sposób otrzymywania modyfikowanych nanocząstek tlenku glinu, P.390762 z dn. 18.03.2010,  numer patentu/prawa: 390762

Pozostałe osiągnięcia

 • Autorka 40 publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR, cytowanych ponad 350 razy; h‑indeks: 10
 • Współautorka publikacji książkowej: A. Jastrzębska, M. Kostecki, A.R. Olszyna, Tworzywa Ceramiczne, ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2014
 • Autorka i współautorka ponad 40 komunikatów konferencyjnych na konferencjach krajowych i zagranicznych, często w roli invited speaker oraz współorganizatora konferencji.
 • Kierownik 3 projektów przyznanych ze środków NCN (Sonata Bis 7, Sonata 5), MNiSW (Iuventus Plus) oraz wykonawca w licznych projektach finansowanych ze środków krajowych jak i zagranicznych.