Składanie dokumentów - II tura rekrutacji

studenci

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się na studia w drugiej turze naborów na kierunku Inżynieria Materiałowa serdecznie gratulujemy. Kolejnym krokiem w procesie rekrutacji jest złożenie dokumentów.

Jakie złożyć dokumenty?

Przygotujcie:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
  • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
  • certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku polskim, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy Pjo=100 pkt.),
  • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.

Jeśli nie ukończyliście 18 lat, weźcie zgodę rodziców/opiekunów na podjęcie studiów przez osoby niepełnoletnie.

Uwaga, kandydaci, którym w procesie rekrutacji uwzględniono ukończenie szkoły średniej w klasie dwujęzycznej (warunek aplikowania na studia anglojęzyczne) są zobowiązani do przedstawienia świadectwa ukończenia szkoły.

Zgodność kopii z oryginałem będą poświadczać przyjmujący dokumenty (nie wymaga potwierdzenia notarialnego).
   

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty?

W dniach 5-6 września w godz. 9:00-15:00 w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej w Warszawie, ul. Wołoska 141, pok. 204 (Dziekanat).

Jeśli nie złożycie w tym czasie dokumentów (bez względu na powód), to znaczy, że rezygnujecie z miejsca na liście zakwalifikowanych i – co za tym idzie – ze studiów na PW.

Pamiętajcie, że czas na składanie dokumentów jest krótki. Decyduje tu moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji Rekrutacyjnej (a nie np. data stempla pocztowego czy nadania przesyłki). Dlatego przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem.

Dokumenty może w Waszym imieniu złożyć pełnomocnik. Formularz pełnomocnictwa znajdziecie pod tym linkiem (formularz nie wymaga potwierdzenia notarialnego). Podczas składania dokumentów pełnomocnik musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości.