Rekrutacja na studia II stopnia

3 sierpnia 2021 roku zostały uruchomione zapisy na studia magisterskie, które potrwają do 13 września. Wydział Inżynierii Materiałowej oferuje 15 miejsc na studiach II stopnia rozpoczynających się od października 2021 na kierunku Inżynieria Materiałowa (studia w j. polskim).

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich innych kierunków i uczelni. Studiują oni według indywidualnego planu studiów uzupełniając różnice programowe.

Podczas studiów studenci dokonują wyboru specjalności, a każda z nich zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i grupę przedmiotów obieralnych. Wyboru przedmiotów dokonuje student w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej. Więcej »
 

Rekrutacja

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się w serwisie rekrutacyjnym jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej.
 2. Do 13 września dostarczyć do Dziekanatu WIM, pok. 204 wymagane dokumenty:
  • dyplom  ukończenia studiów I  stopnia  (ewentualnie  studiów II stopnia) wraz  z  suplementem  lub oświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów,
  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • dokumentacje  prac  własnych, certyfikaty, inne dyplomy lub ewentualne deklaracje preferencji specjalności;
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód  wniesienia  opłaty  rekrutacyjnej  (w  przypadku  braku  na  IKR  informacji  o  zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
  • dokument tożsamości (do wglądu).
 3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków.
 4. Odebrać informację o wpisie na listę studentów.
 5. Dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji na studia nastąpi po 13 września 2021.

Więcej informacji znajduje się na stronie pw.edu.pl/Rekrutacja.