Konkurs na stanowisko 1 stypendysta-student w projekcie Sonata BIS 7

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Nazwa stanowiska: stypendysta - student

Wymagania:

 • 1) Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.
 • 2) uczestnik studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku inżynieria materiałowa lub pokrewne.
 • 3) Wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie nowych dwuwymiarowych struktur karbidków/azotków lekkich metali przejściowych (tzw. faz MXenes).
 • 4) Doświadczenie w preparatyce próbek kryształów 2D faz MXenes do badań właściwości powierzchniowych w układach koloidalnych.
 • 5) Udział w realizacji grantów badawczych lub badawczo-rozwojowych.
 • 6) Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, w szczególności pozwalająca na samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych i prezentację ustną wyników badań.
 • 7) Dorobek naukowy potwierdzający posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie preparatyki próbek kryształów 2D faz MXenes do badań SEM i/lub układów koloidalnych metodą DLS (Dynamic Light Scattering) i/lub potencjału zeta. Doświadczenie we wszystkich trzech aspektach, poparte współautorstwem w publikacjach naukowych (opublikowanych lub w trakcie publikacji) w tej tematyce, będzie dodatkowym atutem.
 • 8) Wysoki poziom samodzielności, motywacji i rzetelności.
 • 9) Zacięcie eksperymentatorskie do realizacji badań naukowych.
 • 10) Dyspozycyjność.

Opis zadań:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie prowadzi prace badawcze w ramach grantu Sonata Bis 7 pt. „Badania właściwości przeciwnowotworowych nano-kryształów 2D karbidków i azotków tytanu – faz MXenes”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem naukowym projektu jest stworzenie nowej wiedzy dotyczącej właściwości bioaktywnych nowych dwuwymiarowych struktur karbidków/azotków lekkich metali przejściowych (tzw. faz MXenes), do zastosowań w nanomedycynie. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN student – stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych, w szczególności do preparatyki próbek kryształów 2D faz MXenes do badań SEM i układów koloidalnych metodami DLS (Dynamic Light Scattering), potencjału zeta oraz udziału w ilościowej analizie morfologii nano-kryształów 2D faz MXenes. Student – stypendysta będzie uczestniczył także w przygotowywaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektu na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 7 – ST

Termin składania ofert: 4 marca 2020, godz. 16:00

Forma składania ofert: email

Warunki:
Kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty do Kierownika projektu, Dr inż. Agnieszki Jastrzębskiej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl 
Wynagrodzenie: 2000 PLN/miesięcznie (stypendium)
Czas trwania umowy: 15 miesięcy
Warunki formalne: umowa z Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii Materiałowej

Miejsce realizacji pracy: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych, Warszawa, gmach MEiL, ul. Nowowiejska 24.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:

 • 1) Życiorys zawierający: opis dotychczasowej działalności naukowej, opis osiągnięć naukowych, informacje o realizowanych grantach, listę posiadanych publikacji, prac przyjętych do druku lub w publikacji, patentów, zgłoszeń patentowych, komunikatów konferencyjnych a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy).
 • 2) List motywacyjny, odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań.
 • 4) Kopia dyplomu uzyskania tytułu inżyniera lub kopia protokołu z egzaminu inżynierskiego oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • 5) Podpisane przez kandydata oraz promotora/opiekuna pracy oświadczenie o realizowaniu pracy magisterskiej (miejsce, temat, opiekun, dane kontaktowe promotora/opiekuna pracy, stan zaawansowania badań).
 • 6) Podpisane oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 • 7) Podpisane oświadczenie o następującej treści  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył Kierownik Projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców” NCN
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy z kandydatem przed 19.03.2020, w ustalonej godzinie, WIM PW, gmach MEiL, ul. Nowowiejska 24, antresola, pokój 24

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 marca 2020 r.

Ewentualne pytania i dokumenty dotyczące konkursu prosimy kierować do Kierownika projektu:
dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej
Wydział Inżynierii Materiałowej politechniki Warszawskiej
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
tel. 22-234-7449
agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Warszawską. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie Rektor w oparciu o rekomendację komisji konkursowej.

 

W związku z trudną sytuacją organizacyjną i badawczą na uczelni wynikającą z rozporządzeń i zaleceń dotyczących zakażeń koronawirusem (COVID-19) informujemy, że rozstrzygnięcie konkursów na zatrudnienie stypendystów zostaje przedłużone do końca kwietnia 2020.