Warsztaty epitaksji – nowa forma kształcenia w praktyce

Uczestnicy Epitaxy Workshop

27 stycznia 2023 roku zakończyła się kolejna edycja zajęć w ramach przedmiotu Materiały dla Elektroniki. W tym roku akademickim przedmiot został rozszerzony o dodatkowe zajęcia laboratoryjne - Warsztaty Epitaksji.

Przedmiot Materiały dla Elektroniki prowadzony jest przez prof. Krzysztofa Zdunka we współpracy z pracownikami Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki, Sieć Badawcza Łukasiewicz – a wcześniej, tzn. przed utworzeniem Sieci Badawczej Łukasiewicz, z pracownikami Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
 

Zajęcia składają się z 45 godzin wykładów i 45 godzin zajęć laboratoryjnych i dotyczą studentów ostatniego roku studiów. Zajęcia laboratoryjne od początku wprowadzenia przedmiotu do planu studiów, to jest od 2000 roku, prowadzone są w oparciu o współpracę z ITME/IMiF. Chodziło o to, by w maksymalnym stopniu umożliwić studentom WIM kontakt z przedstawicielami środowiska naukowego tworzącego własne oryginalne opracowania w obszarze problematyki zajęć i dysponującego  specyficzną, zaawansowaną aparaturą badawczą i technologiczną. Studenci mają zatem możliwość pozyskiwania wiedzy w miejscu, w którym ona powstaje. Nie bez znaczenia jest również produkcyjny charakter Instytutu co powoduje, że studenci, którzy nie mieli wcześniej styczności z materiałami dla elektroniki, a zwłaszcza  ich technologią oraz technologią przyrządów powstających z wykorzystaniem takich materiałów, oprócz pozyskiwania specjalistycznej wiedzy odbywają swoistą praktykę zawodową. Dodam, że zajęcia instytutowe są zawsze świetnie przygotowane pod względem merytorycznym i logistycznym. Co więcej, dzięki niewątpliwej życzliwości dyrekcji Instytutu, naszym studentom zawsze jest przedstawiana oferta podjęcia pracy w Instytucie. – mówi profesor K. Zdunek.
 

W roku akademickim 2022/2023 z inicjatywy pracownika IMiF dr inż. Kingi Kościewicz (absolwentki i doktorantki WIM PW) zajęcia zostały wzbogacone o nową formę realizacyjną –  Warsztaty Epitaksji.  

Założeniem tej inicjatywy było stworzenie studentom warunków do samodzielnej realizacji zadań badawczych w zakresie problematyki materiałów dla elektroniki, polegających na identyfikacji i charakteryzacji wskazanych próbek materiałowych (w tym roku były to cienkie warstwy: grafen, BN, SiC, Al2O3) w oparciu o wykorzystanie przez studentów zaawansowanych, a niekiedy  specyficznych metod charakteryzacji materiałów elektronicznych z użyciem aparatury będącej w dyspozycji IMiF. Studenci wykonywali prace badawcze samodzielnie, w dwuosobowych zespołach. Musieli przy tym samodzielnie zadbać o nie tylko o organizację swoich badań, ale także zaproponować własną interpretację uzyskanych wyników w oparciu o samodzielnie znalezioną literaturę. Wyniki badań zostały zaprezentowane przez studentów w formie prezentacji oraz poddane dyskusji na specjalnym spotkaniu w Instytucie. Organizatorzy przedsięwzięcia uznali, że skuteczne zrealizowanie przez studentów postawionych im wcale nie łatwych zadań badawczych upoważnia do wystawienia studentom oficjalnych imiennych certyfikatów odbytego szkolenia z problematyki materiałów dla elektroniki w kontekście jednej z istotnych technologii tj. epitaksji. Certyfikaty sporządzone są w języku angielskim, poświadczone podpisem Dyrektora Instytutu oraz organizatorów Warsztatów Epitaksji (Epitaxy Workshop) i mają wartość oficjalnego dokumentu poświadczającego nabyte kompetencje.
 

Z opinii studentów wynika, że nowa forma zajęć bardzo im odpowiada, poszerza ich wiedzę materiałową i przyczynia się do zwiększenia ich samodzielności badawczej. – podsumowuje prof. K. Zdunek.  Najbardziej doceniamy projekty końcowe, które pozwoliły nam poznać nowe metody badań materiałów do zastosowań w elektronice. Dzięki nim mogliśmy również sami wykonać badania na urządzeniach, do których nie mamy powszechnego dostępu na co dzień i podjąć się interpretacji wyników. Dzięki temu zdobyliśmy praktyczną wiedzę, która obecnie jest najważniejsza oraz najbardziej pożądana, zarówno przez nas jak i przez naszych przyszłych pracodawców. – mówi Jakub Łopatka, student WIM PW uczestniczący w zajęciach.
  

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie pracownikom IMiF za ich niewątpliwy wkład merytoryczny w kształcenie studentów WIM PW. W szczególności dziękujemy Pani dr inż. Kindze Kościewicz za kultywowanie związków z jej macierzystym Wydziałem oraz Panu dr Wawrzyńcowi Kaszubowi za podjęcie wysiłku niezwykle sprawnej organizacji zajęć dla studentów WIM PW w IMiF.
  

Wręczenie certyfikatu studentowi Jakubowi Łopatce

Wręczenie certyfikatu studentowi Jakubowi Łopatce