Zjazd Założycielski SAIM PW

18 grudnia 1999, Warszawa

W wyniku dyskusji, jaka miała miejsce w czasie II Zjazdu Absolwentów, w 1998 w Popowie, rozpoczęto pracę nad powołaniem Stowarzyszenia Absolwentów. W roku 1999 powstał projekt Statutu Stowarzyszenia i możliwe było zorganizowanie Zjazdu Założycielskiego Stowarzyszenia. Odbył się on 18 grudnia 1999 roku w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej. Uczestniczyło w nim 109 osób.

W Zjeździe licznie wzięli udział pracownicy Wydziału łącznie z dziekanem, prof. Krzysztofem J. Kurzydłowskim. Obradom przewodniczyli Anna Sienniak-Łukasik, Mieczysław Maciążek i Zbigniew Pakieła, pełniący wówczas funkcję Prodziekana ds. Kształcenia. Przebieg zjazdu protokołowała Elżbieta Fortuna.

W pierwszej części Zjazdu odbyła się dyskusja nad zapisami w Statucie. W jej wyniku wybrano szeroką formułę Stowarzyszenia, pozwalającą na udział w nim wszystkim absolwentom Politechniki Warszawskiej, którzy kształcili się w obszarze nauki o materiałach, również w jednostkach organizacyjnych Uczelni poprzedzających Instytut Inżynierii Materiałowej na prawach wydziału (przed rokiem 1975). Przyjęty zapis obejmował też doktorów wypromowanych w tych jednostkach.

Po uszczegółowieniu zapisów Statutu przystąpiono do wyborów pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Organy te nie mogły jeszcze działać formalnie ale ich zadaniem było sprawne przygotowanie rejestracji Stowarzyszenia. Lista zgłoszonych kandydatów była większa niż liczba miejsc w obu organach Stowarzyszenia. Na czas, w którym Komisja Skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania, Przewodniczący ogłosił przerwę. Uczestnicy kontynuowali dyskusje w holu budynku, gdzie przygotowano catering.

Po długiej przerwie rozdano karty do głosowania, a następnie zebrano je do urny. Po obliczeniu głosów podano wyniki głosowania. Na tym zakończono Zjazd Założycielski, a nowo wybrani przedstawiciele Stowarzyszenia udali się na pierwsze zebranie do pokoju 208. Tam nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz określenie dalszych zadań. Skład Zarządu: Mieczysław Maciążek (prezes), Anna Sienniak- Łukasik (wiceprezes), Elżbieta Jezierska (skarbnik), Waldemar Kaszuwara (sekretarz), Beata Chudzyńska (członek Zarządu), Dariusz Oleszak (członek Zarządu) i Zbigniew Pakieła (członek Zarządu), natomiast skład Komisji Rewizyjnej: Zbigniew Stawski (przewodniczący), Przemysław Wójcik (wiceprzewodniczący), Halina Garbacz (sekretarz).