XXX lat IM na PW

2-3 czerwca 2005, Warszawa

W dniach 2 i 3 czerwca 2005 odbyły się obchody jubileuszu trzydziestolecia Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej. Pierwszy dzień uroczystości, 2 czerwca 2005, obchodzono pod hasłem „Dzień Absolwentów”. Gości zebranych w auli im. Prof. Jerzego W. Wyrzykowskiego powitał Dziekan Wydziału prof. Tadeusz Kulik.

Głos zabrali również prof. Andrzej Jakubiak – Prorektor PW ds. Studenckich, prof. Władysław Pawlicki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz Przemysław Wójcik – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Następnie zebrani wysłuchali wykładu prof. Eugeniusza Tyrkla pt. „Geneza Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej”. Prof. E. Tyrkiel przedstawił jednostki naukowo – dydaktyczne na PW zajmujące się nauką o materiałach działające od okresu międzywojennego. Dużo miejsca poświęcił również osobom, których działalność doprowadziła do rozwoju tej dyscypliny w Naszej Uczelni, tak aby w 1975 roku mógł powstać Instytut Inżynierii Materiałowej na prawach wydziału.

Kolejnym punktem programu obchodów jubileuszu był pokaz zdjęć, na których utrwalono sceny z historii Wydziału, z komentarzem prof. Stefana Wojciechowskiego i dr Tomasza Dymkowskiego. Prezentowano zdjęcia zarówno z ważnych uroczystości, jak i zdjęcia prywatne, robione przez studentów. Każdy miał możliwość zobaczyć obrazy z dziejów naszej jednostki takie, jakie mógł zapamiętać z okresu studiów.

Po zakończeniu pokazu zdjęć odbyła się sesja plakatowa „Kariery zawodowe absolwentów”. Absolwenci Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, zaproszeni przez władze Wydziału i Stowarzyszenie Absolwentów, prezentowali swoje kariery zawodowe i zatrudniające ich firmy. Sesja była adresowana głównie do studentów, którzy mieli możliwość zapoznania się z firmami zatrudniającymi absolwentów oraz zadaniami jakie stawiane są im w pracy zawodowej. Prezentacje budziły również duże zainteresowanie pracowników Wydziału.

Była to jedna z niewielu okazji do rozmów o przydatności w pracy zawodowej wiedzy zdobywanej w czasie studiów. Swoje osiągnięcia przedstawili również studenci z Koła Naukowego WIM PW. Pierwszy dzień uroczystości zakończono koktajlem.

Hasłem drugiego dnia obchodów jubileuszu było „Inżynieria Materiałowa wczoraj, dziś i jutro” Na uroczystość przybyli goście reprezentujący wydziały związane z inżynierią materiałową z całej Polski oraz przedstawiciele instytutów i przedsiębiorstw, które współpracują z WIM PW. Udział wzięli również absolwenci Wydziału. Po powitaniu gości przez Dziekana głos zabrał JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Stanisław Mańkowski. Wystąpienia zgrupowano w trzech częściach odpowiadających okresom czasu zasygnalizowanym w haśle przewodnim. Część pierwszą – „Historia Inżynierii Materiałowej w Polsce” – rozpoczął wykład prof. Stefana Wojciechowskiego pt. „Inżynieria Materiałowa w Warszawie”. Podstawowe fakty z dziejów nauczania inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej prof. S. Wojciechowski przedstawił syntetycznie w postaci zamieszczonej poniżej tabeli. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na przyczynach i skutkach kolejnych przekształceń jednostek zajmujących się nauką o materiałach na PW. Wniosek z wykładu najlepiej oddaje użyte przez prof. S.Wojciechowskiego porównanie, którego nie przedstawił w czasie uroczystości jednak wspominał w rozmowach prowadzonych w czasie przygotowywania wykładu. Proces powstawania jednostki naukowo – dydaktycznej porównywał do procesu krystalizacji. W tym porównaniu rok 1975 stanowi datę, kiedy to zarodek obecnego Wydziału osiągnął wielkość krytyczną i dalej mógł wzrastać w sposób stabilny.

Dwa kolejne wykłady zaprezentowane w pierwszej sesji tj. „Inżynieria Materiałowa w Krakowie” wygłoszony przez prof. Romana Pampucha oraz „Inżynieria Materiałowa na Śląsku” autorstwa prof. Adolfa Maciejnego i prof. Marka Hetmańczyka dały obraz kształtowania się jednostek nauczających inżynierii materiałowej w całym kraju. Druga część uroczystości prezentowała obecny stan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Była to „Prezentacja Zakładów WIM”. Kierownicy Zakładów prof. Jan Kozubowski – kierownik Zakładu Podstaw Inżynierii Materiałowej, Jarosław Mizera w imieniu kierownika Zakładu Projektowania Materiałów prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego, prof. Marcin Leonowicz – kierownik Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych oraz prof. Tadeusz Wierzchoń – kierownik Zakładu Inżynierii Powierzchni przedstawili tematykę prac prowadzonych w zakładach oraz ich wyposażenie. W części trzeciej, zatytułowanej „Przyszłość Inżynierii Materiałowej”, referaty przedstawili: Rektor Politechniki Szczecińskiej prof. Mieczysław Wysiecki –„Kształcenie w dziedzinie Inżynierii Materiałowej w aspekcie Procesu Bolońskiego” oraz profesorowie WIM PW Maciej Grabski – „Nauka o Materiałach – refleksje cywilizacyjne” i Krzysztof Kurzydłowski – „Perspektywy rozwoju Inżynierii Materiałowej i Nauki o Materiałach u progu XXI wieku”.

Po wystąpieniach wywiązała się dyskusja, w której wzięło udział wielu z zaproszonych gości. Świadczy to o dużej wartości merytorycznej zaprezentowanych referatów oraz potrzebie istnienia forum, na którym mogą być wymieniane poglądy na temat kierunków rozwoju naszej dziedziny. Dla obecnych tego dnia absolwentów była to okazja do zapoznania się z tendencjami zmian, jakim może ulegać inżynieria materiałowa i wysłuchania poglądów osób znanych chociażby jako autorzy podręczników akademickich.

Obchody jubileuszu zakończono koktajlem w holu budynku. Przebieg uroczystości dowiódł, że spotkania takie są formą integracji bardzo potrzebną z wielu względów. Stwarzają okazję do merytorycznych dyskusji o kształceniu w dziedzinie inżynierii materiałowej i rozwoju tej dziedziny nauki, integracji środowiska osób działających w tej dziedzinie w kraju, a także podtrzymaniu kontaktów absolwentów z Uczelnią.