Zakres usług

Laboratoriom Badań dla Przemysłu WIM PW oferuje wykonanie ekspertyz materiałowych obejmujących następujące badania nieniszczące:

Ponadto laboratorium oferuje badania niszczące obejmujące

  • Przenośne badania parametrów wytrzymałościowych materiału (ABIT).
  • Pobieranie i badania małych próbek.
  • Kompleksowa ocena stanu technicznego urządzeń przemysłu rafineryjno-petrochemicznego oraz monitorowanie newralgicznych elementów konstrukcyjnych. Wykorzystujemy zaawansowane metody badań NDT oraz programy symulacyjne do oceny aktualnego stanu technicznego aparatów wchodzących w skład infrastruktury przemysłowej. Na tej podstawie definiujemy zakres działań niezbędnych do ich bezpiecznej eksploatacji. Opracowanie zakresu opieramy na standardach amerykańskich, europejskich i własnym doświadczeniu oraz prowadzimy niezbędne uzgodnienia z jednostkami nadzoru technicznego i/lub użytkownikiem instalacji.
  • Nadzór nad badaniami okresowymi, przeglądami technicznymi oraz realizacją prac remontowych. Prowadzimy nadzór nad wykonywanymi badaniami nieniszczącymi oraz pracami remontowymi w rozumieniu doradztwa technicznego, rozwiązywania problemów badawczych i modernizacyjnych dzięki doświadczeniu badawczemu personelu Laboratorium Badań dla Przemysłu potwierdzone certyfikatami III stopnia wg PN EN ISO 9712 oraz wykorzystywanie praktyki inżynierskiej
    i zaawansowanych metod modelowania numerycznego.
  • Monitorowanie poprawności działania infrastruktury technicznej. Identyfikacja uszkodzeń w materiale aparatów przemysłowych nie dyskwalifikuje ich z dalszej eksploatacji. W wielu przypadkach zastosowanie symulacji numerycznych i monitoringu uszkodzenia w rzeczywistych warunkach pracy pozwala określić jego wpływ na bezpieczeństwo jak również śledzić rozwój wady w czasie. Daje to użytkownikowi instalacji możliwość eksploatacji aparatu do najbliższego postoju remontowego.
  • Doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych, analizy pracy urządzeń pomiarowych oraz opracowywania technologii napraw i modernizacji. Posiadamy szeroką wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, projektowania urządzeń ciśnieniowych, mechaniki konstrukcji i chemii procesowej. Prowadzimy prace związane z doborem materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych dla optymalizacji pracy infrastruktury przemysłowej. Opracowujemy dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzania remontów.
  • Prognozowanie żywotności urządzeń ciśnieniowych i zbiorników poprzez modelowanie numeryczne oraz monitoring ciągły i okresowy istniejących uszkodzeń metodami nieniszczącymi. Opracowujemy dedykowane i autorskie Programy Kontroli Eksploatacji zarówno w wersji tradycyjnej lub jaki wersji cyfrowej dla użytkowników instalacji. Wykonujemy kompleksową analizę wytężeniową elementów konstrukcji lub aparatów z wykorzystaniem zaawansowanych metod analizy numerycznej MES i CAESAR. Wykorzystujemy dostępne techniki badań NDT w tym emisji akustycznej i defektoskopii ultradźwiękowej do oceny istniejących wad materiałowych i oszacowania stopnia zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji.
  • Szkolenia i kursy w zakresie materiałoznawstwa i technik diagnostycznych. Organizujemy i prowadzimy szklenia z zakresu szeroko pojętej inżynierii materiałowej oraz oprogramowania do analizy MES i technik badawczych NDT.