Doświadczenie badawcze

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest czołowym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinie inżynierii materiałowej w Polsce. Działalność naukowa prowadzona na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest na najwyższym poziomie, o czym świadczy wyróżnienie kategorią A+ w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych.
 

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej związane są z głównymi nurtami współczesnej nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Prowadzone prace w szczególności są ukierunkowanie na związki między makro i mikrostrukturą a właściwościami materiałów stosowanych m.in. w przemyśle energetycznym, rafineryjnym i petrochemicznym.
 

Na przestrzeni wielu lat pracownicy WIM PW uczestniczyli w wielu projektach badawczych, pracach rozwojowych oraz wdrożeniu innowacyjnych technologii realizowanych na terenie zakładów rafineryjnych i chemicznych w Polsce i na Świecie. Profil prac z tego zakresu obejmuje zagadnienie degradacji materiałów instalacji rafineryjno-petrochemicznych w warunkach działania wysokiej temperatury, obciążeń mechanicznych oraz agresywnego środowiska, wprowadzanie nowych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz technik monitorowania ich degradacji. Ponadto realizowano zagadnienia bezpieczeństwa technicznego oraz wykonywano ekspertyzy dotyczące przyczyń zniszczeń materiałów.
 

Doświadczenie w badaniu instalacji rafineryjno-petrochemicznych dla przedsiębiorstw realizowanych przez WIM PW potwierdzone jest wykonaniem licznych ekspertyz z zakresu ogólnie rozumianego bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. Eksperci WIM PW wdrażali do praktyki przemysłowej szereg nowoczesnych metod monitorowania stanu technicznego aparatów takich jak: przenośna mikroskopia świetlna, badania ultradźwiękowe, badania prądów wirowych, pomiary metodą emisji akustycznej czy defektoskopia dalekozasięgowa. Brali czynny udział w wykonaniu ekspertyz dotyczących przyczyń zniszczeń materiałów, u podstaw których leży wiedza z takich dziedzin jak badania nieniszczące, mechanika pękania, modelowanie metodą elementów skończonych czy ilościowy opis mikrostruktury materiałów. Ponadto byli autorami Programów Kontroli Eksploatacji, które realizowane dla poszczególnych instalacji miały na celu zapobieżeniu potencjalnym awariom oraz uzyskaniu optymalnie długiego czasu eksploatacji.