Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska (WIM PW)

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Zakres prac/oczekiwania:

Realizacja prac badawczych oraz technicznych związanych z realizacją projektu badawczego NCN OPUS 16 (2019-2022) pt.: „Wysokiej jakości powłoki DLC wytwarzane w nowatorskim rozpylaniu magnetronowym wysokiej mocy z zastosowaniem gorącego targetu grafitowego”, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek WIM PW.

Od zaakceptowanego doktoranta/stypendysty oczekuje się:

 • samodzielności i aktywności w zakresie badania właściwości materiałowych cienkich warstw węglowych adekwatnymi metodami charakteryzacji materiałów,
 • zaangażowania w prace technologiczne związane z budową, modyfikacjami oraz bieżącym wykorzystaniem aparatury do wytwarzania powłok metodą rozpylania magnetronowego wysokiej mocy,
 • zdolności do krytycznej analizy literatury, umiejętności do syntezy wiedzy i stawiania konkluzji,
 • zaangażowania w przygotowywanie publikacji naukowych oraz gotowość do prezentacji wyników prac badawczych podczas konferencji i seminariów naukowych,
 • otwartości na argumenty współpracowników oraz umiejętności formułowania własnej argumentacji,
 • gotowości do sumiennej i zdyscyplinowanej pracy.  

Wymagania formalne (informacja ze strony NCN): Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Oferta kierowana jest do osób spełniający ww. wymagania formalne, jako studenci/absolwenci kierunków: inżynieria materiałowa, chemia/inżynieria chemiczna, fizyka ciała stałego lub kierunków pokrewnych, którzy zamierzają znacząco poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zagadnienia związane z plazmową inżynierią powierzchni.
 2. Średnia ocen z egzaminów z całego okresu kształcenia na poziomie wyższym (w przypadku studiów dwustopniowych średnia ocen liczona łącznie dla studiów inżynierskich i studiów magisterskich) co najmniej 3,8.
 3. Wiedza oraz zainteresowanie problematyką inżynierii powierzchni, w szczególności plazmową inżynierią powierzchni; atutem jest wiedza podstawowa i praktyka rozpylania magnetronowego.
 4. Znajomość technik charakteryzacji materiału powłok; atutem są umiejętności w zakresie mikroskopii elektronowej (TEM, SEM).
 5. Dobra orientacja w zakresie technik diagnostyki plazmy niskotemperaturowej.
 6. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.
 7. Biegłość w pracy z programami MS Office oraz programami graficznymi typu Corel Draw, Photoshop.

Wymagania dodatkowe:

 1. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 2. Wysoka motywacja do pracy naukowej; atutem są udokumentowane przejawy dotychczasowej aktywności naukowej (publikacje, prezentacje konferencyjne, staże naukowe, praktyki, członkostwo w kołach naukowych).

Opis zadań:
Zasadniczym celem badań prowadzonych przez doktoranta/stypendystę jest wykazanie, że stosując metodę rozpylania magnetronowego targetu grafitowego, podczas którego wyładowanie w gazie pod obniżonym ciśnieniem wzbudzane jest przy zastosowaniu impulsów wysokiej mocy elektrycznej oraz impulsowego dozowania gazu plazmotwórczego można skutecznie wytworzyć powłoki węglowego wykazujące znaczący udział wiązań zhybrydyzowanych sp3. Zrealizowanie tego celu wymaga opracowania oryginalnego procesu technologicznego w zakresie pracy magnetronowego źródła plazmy. W obszar działań badawczych i technicznych wchodzą: - opracowanie nowatorskiej aparatury technologicznej, badania diagnostyczne plazmy impulsowej, wytwarzanie oraz wszechstronna charakteryzacja materiału powłok węglowych.  

Zaakceptowanemu kandydatowi oferujemy:

 1. Unikalną możliwość rozwoju naukowego oraz aktywnej współpracy w zespole badawczym, posiadającym własne oryginalne opracowania naukowo-techniczne w zakresie plazmowej inżynierii powierzchni.
 2. Możliwość zrealizowania w relatywnie krótkim okresie czasu ambitnej rozprawy doktorskiej, której wyniki mogą wykazywać wysoki potencjał aplikacyjny.
 3. Stypendium w wysokości: 4 000,00 zł miesięcznie wypłacane w okresie trwania projektu lecz nie dłużej niż 35 miesięcy.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 30 czerwca 2019 r. godz. 18:00 na adres: krzysztof.zdunek@pw.edu.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 lipca 2019 r.
Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: wrzesień 2019 r.
Zapytania, dotyczące konkursu proszę kierować do Kierownika Projektu na adres: krzysztof.zdunek@pw.edu.pl

Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na trwającą około 30 minut rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga:

Ze względu na formalne wymogi procesu rekrutacji kandydatów na stanowisko doktorant/stypendysta do zgłoszenia kandydata należy załączyć poniższe oświadczenie:
Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisami prawa powszechnego, tj. obowiązującą do dnia 25 maja 2018 r. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922), zaś po wskazanym dniu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.