Bezstronność i poufność

Kierownictwo Laboratorium działa na rzecz zachowania i ochrony bezstronności.

Laboratorium oraz Kierownictwo Laboratorium nie angażuje się w działalności, które mogłyby mieć wpływ na rzetelność i bezstronność jego działań.

Struktura organizacyjna Laboratorium pozwala na zapewnienie bezstronności i niezależności Kierownictwa Laboratorium i Personelu od jakichkolwiek wpływów komercyjnych, finansowych wewnętrznych i zewnętrznych i innych, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość pracy i bezstronność Laboratorium.

Laboratorium na bieżąco identyfikuje ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronności. Identyfikacja obejmuje ryzyka wynikające z jego działalności, powiązań lub powiązań personelu. W sytuacji zidentyfikowania ryzyka dla bezstronności LBP określa sposób postępowania eliminacji i minimalizacji ewentualnych zagrożeń zgodnie z postanowieniami zapisanymi w procedurze systemowej.

Laboratorium podlega bezpośrednio Dziekanowi i nie jest w żaden sposób związane organizacyjnie z innymi komórkami oraz pozostałymi Klientami wewnętrznymi Laboratorium.

Najwyższe Kierownictwo i personel Laboratorium jak i wszystkie osoby działające w imieniu laboratorium w tym personel zewnętrznych jednostek są zobowiązani zachować poufność w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji działalności laboratoryjnej, wyjątek stanowią przypadki wymagane przez prawo.

W celu ochrony poufnych informacji i praw własności Klienta, cały Personel złożył udokumentowane deklaracje poufności dotyczące zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie badań oraz zgłaszania ewentualnych powiązań ze stronami zainteresowanymi wynikami badań, które to powiązania mogłyby mieć wpływ na bezstronność lub rzetelność działań. Ponadto, w celu ochrony poufnych informacji i praw własności Klienta zobowiązuje się osoby postronne, które mogą uczestniczyć w badaniach LBP w roli np. świadka, audytora itp.

Wszystkie informacje pozyskane od Klienta i wynikające z toku realizacji działalności laboratoryjnej są uznawane za informacje zastrzeżone i są chronione. Wyjątkiem jest informacja, którą Klient udostępnia publicznie lub kiedy uzgodniono pomiędzy Laboratorium a Klientem.

W sytuacji gdy Laboratorium jest zobligowane przez prawo lub upoważnione przez postanowienia umów do ujawnienia informacji poufnej, to Klient bądź osoba, której to dotyczy jest automatycznie informowana o takiej sytuacji chyba, ze jest to zabronione prawnie.

Informacje uzyskane z innych źródeł niż klient traktowane są jako informacje poufne pomiędzy Klientem a Laboratorium. Dostawca tych informacji jest także objęty poufnością przez Laboratorium i nie powinien być ujawniony Klientowi, chyba, że wyrazi na to zgodę.