Studia doktoranckie

Studia III stopnia są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą naukową. Studia doktoranckie trwają 4 lata. Wielu z naszych absolwentów wybiera tę formę dalszego kształcenia. Liczba doktorantów WIM przekracza 80 osób.

 
Studia III stopnia kończą się obroną rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

 
Kształcenie doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa na Politechnice Warszawskiej odbywa się obecnie w ramach Szkoły Doktorskiej nr 1 (SD1).

 
Na Wydziale realizowany jest również Program „Doktorat wdrożeniowy”, który pozwala doktorantom na prowadzenie badań naukowych o potencjale komercyjnym, i ponadto umożliwia zdobycie przez przyszłego naukowca doświadczenia w zakresie działalności B+R.

Poza prowadzeniem własnych badań naukowych, doktoranci uczestniczą w wykładach oraz prowadzą wybrane zajęcia dydaktyczne.

mikrostruktura